Regulamin sprzedaży książki
Masz tę Moc – 21 kroków do poznania nowej siebie”

Sprzedaż książki „Masz tę Moc – 21 kroków do poznania nowej siebie”  za pośrednictwem strony internetowej https//magdalenarorbach.pl  realizuje Magdalena Rorbach, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Motywacja i Organizacja Magdalena Rorbach”, ul. 11 Listopada 141/59, Sosnowiec 41-219, NIP: 644-290-35-41, działalność wpisana do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@magdalenarorbach.pl  

§1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Książka „Masz tę Moc – 21 kroków do poznania nowej siebie”, którego właścicielem  jest Sprzedawca,
 • Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 • Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),
 • Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 • Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 • Operator Płatności – Przelewy 24
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://magdalenarorbach.pl ,
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy , dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://magdalenarorbach.pl ,
 • Sprzedawca – Magdalena Rorbach, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Motywacja i Organizacja”, ul. 11 Listopada 141 / 59, 41-219 Sosnowiec, NIP: 644-290-35-41

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż książki pt. „Masz tę Moc – 21 kroków do poznania nowej siebie” dostępnych 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 3. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
 5. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto oraz uwzględniają przesyłkę na terenie Polski.

§3
Zakup książki

 1. W celu zakupu książki, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
 2. wybrać wariant książka dostępnej na Stronie
 3. kliknąć w przycisk „Kup teraz”,
 1. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za książkę jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności. Następnie należy wybrać sposób dostawy.
 1. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
 2. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 3. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania kompletnej zapłaty ceny za książkę wraz z wysyłką.
 4. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy między Kupującym, a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 5. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§4
Wysyłka książki

 1. Zakupiona książka zostanie wysłana Kupującemu za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 1. Zakupiona książka zostanie wysłany Kupującemu na terenie Polski w ciągu 7 dni roboczych, od momentu otrzymania płatności na konto. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za czas realizacji wysyłki wynikającej z usługi Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.  W wyniku nie odebrania przesyłki lub wpisania błędnych danych adresowych, w wyniku czego przesyłka nie dotarła do kupującego, kupujący jest zobowiązany uiścić opłatę za przesyłkę zwrotną nadawcy zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Jeżeli kupujący poprosi o kolejną wysyłkę, będzie musiał dokonać wpłaty za kolejną wysyłkę według cennika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 1. Przy odbiorze przesyłki z zamówioną książką, należy sprawdzić przesyłkę. Przy jakimkolwiek uszkodzeniu mechanicznym, niekompletności przesyłki, niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia, kupujący jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku należy sporządzić protokół zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomić Usługodawcę o zaistniałej sytuacji.

§5
Odstąpienie Kupującego od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego
 1. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://magdalenarorbach.pl jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 1. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca kupującemu płatności za książkę (39zł)  niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.   
 2. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§6
Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli książka ma wadę fizyczną.
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Książki, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://magdalenarorbach.pl jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli kupujący nie będzie korzystał z formularza reklamacyjnego, wówczas powinien dostarczyć do sprzedawcy następujące dane: dane klienta- (imię i nazwisko, adres, email lub tel kontaktowy, nr rachunku bankowego, przedmiot reklamacji-data nabycia produktu, nazwa produktu, nr faktury, ogólna wartość produktu, zgłoszenie reklamacji- opisać wady, okoliczności powstania, kiedy wady zostały stwierdzone oraz opisać działania naprawcze czyli np. wymiana produktu na wolny od wad.
 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§7
Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem                                      https://magdalenarorbach.pl    

§8
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§9
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu:

   2.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:

Zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu

2.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.